Súhlas so spracovaním osobných údajov

UDAJE_autoskola_VAJDA_Martin.jpg

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV poskytnuté prevádzkovatelom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

uložené

Súhlas so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV poskytnuté prevádzkovatelom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Prevádzkovatel týmto v súlade s clánkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovatel získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

 • Totožnost a kontaktné údaje Prevádzkovatela:
  Prevádzkovatelom je Vítazoslav Vajda, Vajanského nám. 2, 036 01 Martin, registrovaná v Obchodnom registri Okresného úradu Martin, Císlo živnostenského registra: 506-3319

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Vítazoslav Vajda, 0905 851 322, vajda@autoskolamartin.sk

 • Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:
  evidencia záujemcov o poskytnutie služieb
  archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
  evidencia uchádzačov o vodičský preukaz
  spracovanie úctovných dokladov

 • Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
  Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a úcelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, plnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.

 • Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovatelom alebo tretou stranou:
  Neuplatnuje sa.

 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
  Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byt (i) štatutárne orgány alebo clenovia štatutárnych orgánov Prevádzkovatela a (ii) zamestnanci Prevádzkovatela (i) obchodní zástupcovia prevádzkovatela a dalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovatelom pri plnení úloh Prevádzkovatela. Na úcely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovatela budú považovat všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovatela závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovatela, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: úctovná spolocnost, spolocnost zabezpecujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spolocnost poskytujúca prevádzkovatelovi právne služby, spolocnost poskytujúca prevádzkovatelovi poradenstvo, spolocnost poskytujúca financné poradenstvo v oblasti hypoték, poistovníctva.

  Príjemcom osobných údajov budú tiež danový úrad a dalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.

 • Informácia o zamýšlanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:
  Neuplatnuje sa – Prevádzkovatel nezamýšla previest osobné údaje do tretej krajiny.

 • Doba uchovávania osobných údajov:
  Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný cas (maximálne 2 roky alebo podla zákonnej povinnosti), na ktorý budú potrebné na úcely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

 • Poucenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

  Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:
  právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podla clánku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  (i) právo získat od Prevádzkovatela potvrdenie o tom, ci sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
  (ii) v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získat prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získat tieto informácie:
  - informáciu o úceloch spracúvania;
  - informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
  - informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
  - ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej urcenie;
  - informáciu o existencii práva požadovat od Prevádzkovatela opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietat proti takémuto spracúvaniu;
  - informáciu o práve podat stažnost dozornému orgánu;
  - ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékolvek dostupné informácie, pokial ide o ich zdroj;
  - informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v clánku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspon zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

  (iii) právo byt informovaný o primeraných zárukách podla clánku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
  (iv) právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mat nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

  právo Dotknutej osoby na opravu podla clánku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  (i) právo na to, aby Prevádzkovatel bez zbytocného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
  (ii) právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;

  právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podla clánku 17, nariadenia, ktorého obsahom je:
  (i) právo dosiahnut u Prevádzkovatela bez zbytocného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  - osobné údaje už nie sú potrebné na úcely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  - Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  - Dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu osobných údajov podla clánku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu osobných údajov podla clánku 21 ods. 2. Nariadenia;
  - osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  - osobné údaje musia byt vymazané, aby sa splnila zákonná povinnost podla práva Európskej únie alebo práva clenského štátu, ktorému Prevádzkovatel podlieha;
  - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informacnej spolocnosti podla clánku 8 ods. 1. Nariadenia;

  (ii) právo, aby Prevádzkovatel, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zretelom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovatelov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky; pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podla clánku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t.j. s obsahom práv podla (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokial je spracúvanie osobných údajov potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podla práva Európskej únie alebo práva clenského štátu, ktorému Prevádzkovatel podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovatelovi;
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s clánkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj clánkom 9 ods. 3. Nariadenia;
  4. na úcely archivácie vo verejnom záujme, na úcely vedeckého alebo historického výskumu ci na štatistické úcely podla clánku 89 ods. 1. Nariadenia, pokial je pravdepodobné, že právo uvedené v clánku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom staží dosiahnutie cielov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
  5. na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podla clánku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  (i) právo na to, aby Prevádzkovatel obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokial ide o jeden z týchto prípadov:
  - Dotknutá osoba napadne správnost osobných údajov, a to pocas obdobia umožnujúceho Prevádzkovatelovi overit správnost osobných údajov;
  - spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  - Prevádzkovatel už nepotrebuje osobné údaje na úcely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  - Dotknutá osoba namietala voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, ci oprávnené dôvody na strane Prevádzkovatela prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

  (iii) právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podla bodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo clenského štátu;
  (iv) právo byt vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

  právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voci príjemcom podla clánku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  (i) právo, aby Prevádzkovatel oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutocnené podla clánku 16, clánku 17 ods. 1. a clánku 18 Nariadenia, pokial sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
  (ii) právo, aby Prevádzkovatel o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

  právo Dotknutej osoby na prenosnost údajov podla clánku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je: (i) právo získat osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovatelovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte a právo preniest tieto údaje dalšiemu prevádzkovatelovi bez toho, aby jej Prevádzkovatel bránil, ak: - sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podla clánku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo clánku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podla clánku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súcasne - sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súcasne - právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte a právo preniest tieto údaje dalšiemu prevádzkovatelovi bez toho, aby jej Prevádzkovatel bránil, nebude mat nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; (ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovatela druhému prevádzkovatelovi, pokial je to technicky možné;

  právo Dotknutej osoby namietat podla clánku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je: (i) právo kedykolvek namietat z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe clánku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia; (ii) [v prípade realizácie práva kedykolvek namietat z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe clánku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovatel dalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokial nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (iii) právo kedykolvek namietat proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na úcely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu osobných údajov na úcely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také úcely nesmú spracúvat; (iv) (v súvislosti s používaním služieb informacnej spolocnosti) právo na uplatnenie práva namietat proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; (v) právo namietat z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na úcely vedeckého alebo historického výskumu ci na štatistické úcely podla clánku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, ked je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

  právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podla clánku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je: (i) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevztahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlucne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne úcinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvnujú, s výnimkou prípadov podla clánku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovatelom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom clenského štátu, ktorému Prevádzkovatel podlieha a ktorým sa zároven stanovujú aj vhodné opatrenia zarucujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].

 • Poucenie o práve Dotknutej osoby odvolat súhlas so spracovaním osobných údajov:
  Dotknutá osoba je kedykolvek oprávnená odvolat svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnost spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Dotknutá osoba je kedykolvek oprávnená odvolat svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len scasti. Ciastocné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkat urcitého typu spracovatelskej operácie / spracovatelských operácií, pricom zákonnost spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovatelských operácií ostane nedotknutá. Ciastocné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkat urcitého konkrétneho úcelu spracúvania osobných údajov / urcitých konkrétnych úcelov spracúvania osobných údajov, pricom zákonnost spracúvania osobných údajov na ostatné úcely ostane nedotknutá.

  Právo odvolat súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovat v listinnej podobe na adresu Prevádzkovatela zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v case odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovatela uvedenú pri identifikácii Prevádzkovatela v tomto dokumente alebo vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle Prevádzkovatela).

 • Poucenie o práve Dotknutej osoby podat stažnost dozornému orgánu:
  Dotknutá osoba má právo podat stažnost dozornému orgánu, a to najmä v clenskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékolvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

  Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa stažnost podala, ju ako stažovatela informoval o pokroku a výsledku stažnosti, a to vrátane možnosti podat súdny prostriedok nápravy podla clánku 78 Nariadenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnút osobné údaje:
  Prevádzkovatel informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovatelom. Prevádzkovatel informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnút osobné údaje ani nie je povinná udelit súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovatel nebude spracúvat osobné údaje a že tieto osobné údaje nebudú použité na úcely vymenované v bode D. tohto dokumentu.

 • Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
  Neuplatnuje sa. Kedže v prípade Prevádzkovatela nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v clánku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovatel nie je povinný uviest informácie podla clánku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t.j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.